Obchodní podmínky

Zaplacením objednávky online kurzu „Uzdrav si Záda“ souhlasí uživatel s níže uvedenými obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem online služeb na serveru http://www.uzdravsizada.cz je Bc. Pavel Potěšil se sídlem Cyrila Boudy 1660/8, 796 04 Prostějov, Česká republika, IČ: 04246233, jednající v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku online kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”).

 

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k video-lekcím na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru http://www.uzdravsizada.cz (dále jen „online kurz“).

2.2. "Úvodní kurz" slouží jako úvod k online kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Poskytovatel má možnost prohlížet si tato videa z Úvodního kurzu pro svoji osobní potřebu po celou dobu zdarma.

 

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny online kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému online kurzu „Uzdrav si Záda" za účelem svého osobního vzdělávání a podpory zdraví a kondice.

 

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně.

4.2. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje. Mimo jiné k tomuto otestování slouží zdarma přístupná ukázková videa v Úvodním kurzu. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že nemá technické problémy s obsahem. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.3. V případě technických problémů, které ze strany Provozovatele znemožňují užívání produktu, má Uživatel povinnost se obracet na e-mailový kontakt podpora@uzdravsizada.cz.

4.4. Uživatel má povinnost dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

 

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzu od Uživatele na svůj účet. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel zahájí poskytování služeb dle těchto podmínek v souladu s předchozí větou, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a Uživatel proto nebude mít právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 6 těchto podmínek.

5.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, a to s využitím e‐mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e‐mailovou zprávou.

5.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 

6. Objednávka

6.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi tykajícími se objednávky. Kupující objednává online kurz vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.uzdravsizada.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě - online kurz „Uzdrav si Záda" a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

7. Kupní cena, daňový doklad

7.1. V prodejním formuláři je uvedena konečná cena. Prodávající není plátcem DPH.

7.2. Daňový doklad bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení online kurzu.

 

8. Způsob a možnosti platby

8.1. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

8.2. Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem.

 

9. Záruka vrácení peněz

9.1. Za své produkty Poskytovatel ručí zárukou vrácení peněz.

9.2. Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne objednání tréninku včetně. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na e-mail: pavel.potesil@uzdravsizada.cz nebo na e-mail podpora@uzdravsizada.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce kupující zaslat finanční obnos. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupující nebude mít nadále právo využívat online kurz „Uzdrav si Záda”.

 

10. Ochrana autorských práv

10.1. Online kurz „Uzdrav si Záda” je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu (odkaz), na které jsou videa online kurzu umístěna.

10.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu „Uzdrav si Záda". V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce online kurzu „Uzdrav si Záda”, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví‐li zvláštní zákon lhůtu delší.

11.2. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci online kurzu Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu zlepšení kondice zad a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace a stavu jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

11.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

11.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 6. 2017. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání.